Provozuje:
Juris Real Estate

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva?

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva?

autor. JURIS REAL

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Uzavření pojistné smlouvy

Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána.

Počátek pojištění

Je přesně stanoven v pojistné smlouvě a jedná se o termín, od kterého vznikají práva a povinnosti z pojištění. Pojištění vzniká od 00.00 hod. dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy (například pojistnou smlouvu uzavírám dne 8. září, datum vzniku počátku je od 00.00 hodin 9. září).

Zánik pojištění

Uplynutím pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

Nezaplacením pojistného

V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

Dohodou

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

Výpovědí

je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

§ do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§ do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§ zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§ smrtí pojištěné fyzické osoby,

§ zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Odstoupením od smlouvy

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Změnou vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Jiné důvody

§ zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§ smrtí pojištěné fyzické osoby,

§ zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Poslanecká sněmovna potvrdila zákon zrychlující přípravu stavby dálnic.

Sněmovna stvrdila svoji verzi vládní novely tzv. liniového zákona, která má urychlit přípravu výstavby dálnic a další infrastruktury. Více»

CZGBC požaduje legislativní změny, které podpoří šetrné budovy.

Vláda by měla přijmout legislativní změny, které podpoří výstavbu energeticky šetrných budov. Tato výstavba se stane motorem opětovného nastartování ekonomiky ze současné krize. Více»

Vhodné podmínky k uložení jaderného odpadu existuje na polovině území Německa.

Geologicky vhodné podmínky pro trvalé uložení jaderného odpadu jsou v Německu na 54 procentech území včetně rozsáhlých oblastí u hranic s Českou republikou. Více»

Včera začala rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze.

Pražská Technická správa komunikací (TSK) začala s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která potrvá do roku 2025. Její první část se bude odehrávat pod mostem, potrvá více než rok a bude znamenat zúžení Modřanské ulice do jednoho pruhu. Více»

Stavební spoření má letos výtečně našlápnuto.

A to krizi navzdory. Více»

Všechny články a aktuality »»