Provozuje:
Juris Real Estate

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva?

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva?

autor. JURIS REAL

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Uzavření pojistné smlouvy

Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána.

Počátek pojištění

Je přesně stanoven v pojistné smlouvě a jedná se o termín, od kterého vznikají práva a povinnosti z pojištění. Pojištění vzniká od 00.00 hod. dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy (například pojistnou smlouvu uzavírám dne 8. září, datum vzniku počátku je od 00.00 hodin 9. září).

Zánik pojištění

Uplynutím pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

Nezaplacením pojistného

V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

Dohodou

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

Výpovědí

je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

§ do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§ do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§ zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§ smrtí pojištěné fyzické osoby,

§ zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Odstoupením od smlouvy

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Změnou vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Jiné důvody

§ zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§ smrtí pojištěné fyzické osoby,

§ zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Soudní exekutoři odmítají vymáhání soudních poplatků celníky.

Podle Benešové přijdou o byznys. Více»

Na Staroměstském náměstí odstartovala stavba repliky mariánského sloupu.

V centru Prahy na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu. Její autor Petr Váňa novinářům na místě řekl, že staveniště o rozměrech 7,5 krát 7,5 metru bylo ohrazeno a předáno stavební firmě. Více»

Vydavatelství Mladá fronta je v úpadku.

Rozhodl soud. Více»

Mladá Britka vyhrála dům, který nikdo nechtěl.

Mladá Britka vyhrála na den svatého Valentýna dům na los za dvě libry (asi 60 korun). Cena venkovské usedlosti ze 17. století v hrabství Shropshire se odhaduje na 545 tisíc liber (asi 16, 3 milionu korun). Více»

Situace v povodí Moravy je kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná.

Nízké jsou především zásoby vody ve sněhu. Státní podnik i kvůli tomu letos poprvé svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Požádal také o povolení snížit odtok z vodních nádrží Vranov a Vír a varoval před možným vysycháním toků. Více»

Všechny články a aktuality »»